REGULAMIN SPRZEDAŻ DETALICZNA

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1 Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.marlenka.info prowadzony jest przez Firmę „Unistyl Corporation” ul. Krzywda 14c, 30-710 Kraków, NIP: 7381529504, REGON: 356872916
  1.2 Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
  1.3 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub usunięcia.
  1.4 Definicje:
  1.4.1 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  1.4.2 FORMULARZ ZAMÓWIENIA (KOSZYK) – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży w postaci sposobu dostawy i płatności.
  1.4.3 KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  1.4.4 KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740).
  1.4.5 PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  1.4.6 REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  1.4.7 SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy, dostępny pod adresem internetowym: www.marlenka.info
  1.4.8 SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – Firma „Unistyl Corporation” ul. Krzywda 14c, 30-710 Kraków
  1.4.9 TERMIN DOSTAWY – termin, który zawiera w sobie zarówno czas realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę, jak i czas, w którym przewoźnik dostarczy Produkt Klientowi.
  1.4.10 UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  1.4.11 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  1.4.12 USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  1.4.13 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 287).
  1.4.14 ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  2.1 W Sklepie Internetowym dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna – Formularz Zamówienia (Koszyk).
  2.1.1 Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
  2.1.2 Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych działań: (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).
  2.1.3 W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  2.1.4 Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  2.2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: wymaga informacji technicznych na temat sklepu internetowego
  przykładowe brzmienie: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem o Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 49.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 39.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 54.0. i wyższej, Safari w wersji 10.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 320×480; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  2.3 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  2.4 Tryb postępowania reklamacyjnego:
  2.4.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład pisemnie na adres: Firma „Unistyl Corporation” ul. Krzywda 14 c, 30-710 Kraków
  2.4.2 Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  2.4.3 Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym, zgodnie z pkt. 2.1.1 – 2.1.4 Regulaminu.
  3.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, jak również sposobach płatności i dostawy, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3.3 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:
  3.3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1 – 2.1.4 Regulaminu.
  3.3.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a następnie przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia Zamówienia, Klient proszony jest o sprawdzenie zakładki “spam” w swojej skrzynce e-mailowej lub o skontaktowanie się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: biuro@marlenka.info lub telefonicznie pod numerem: +48 784 527 792
  3.4 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  4.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży za Produkty:
  4.1.1 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy na konto widoczne na dokumencie (faktura, faktura Pro forma) lub sposobem wykazanym na stronie internetowej lub sposobem ustalonym przy odbiorze własnym po wcześniejszej konsultacji ze Sprzedawcą
  4.1.2 Dostępne formy płatności:
  – Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
  4.2 Termin płatności:
  4.2.1 W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  4.2.2 W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient jest zobowiązany do dokonania płatności na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w przesłanej fakturze. Termin na dokonanie płatności wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia dokumentu zakupu, chyba że ustalono z Klientem inaczej.
 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
  5.1 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  5.2 Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny
  5.3 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
  5.3.1 Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
  5.3.2 Przesyłka paczkomatowa, przesyłka paczkomatowa pobraniowa
  5.3.3 Odbiór osobisty dostępny pod adresem Firma „Unistyl Corporation” ul. Krzywda 14c, 30-710 Kraków
  5.3.5 Wybrane sposoby dostawy i płatności mogą być niedostępne dla całego Zamówienia ze względów technologicznych i logistycznych (np. przekroczenie dopuszczalnych gabarytów lub wagi zamówienia) lub dodania do Zamówienia Produktu, który wyklucza skorzystanie z danego sposobu. Dostępne opcje dla Zamówienia będą pokazane w Formularzu Zamówienia.
  5.4 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
  5.4.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
  5.4.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem lub płatności odroczonych – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
  5.5 Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta w punkcie odbioru osobistego – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 4 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 4 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail. Klient powinien odebrać Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia przez Sprzedawcę, że Produkt jest gotowy do odbioru. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
  5.5.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
 1. REKLAMACJA PRODUKTU
  6.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
  6.2 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad, zgodnie z regułami wykonywania zobowiązań określonymi w Kodeksie Cywilnym.
  6.3 Sprzedawca nie udziela gwarancji ani innych usług posprzedażnych.
  6.4 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
  6.4.1 Pisemnie na adres: Firma „Unistyl Corporation” ul. Krzywda 14c, 30-710 Kraków
  6.4.2 W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@marlenka.info
  6.5 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  6.6 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
  6.7 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Firma „Unistyl Corporation” ul. Krzywda 14c, 30-710 Kraków
  6.8 . Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
 2. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  7.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  7.2 Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  7.2.1 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 poz. 1356).
  7.2.2 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  7.2.3 Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  7.3 Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 3. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  8.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie do 7 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny pod warunkiem, że zamówienie nie zostało zrealizowane – towar nie podlega zwrotowi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Sprzedawcy jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  8.1.1 Pisemnie na adres: Firma „Unistyl Corporation” ul. Krzywda 14c, 30-710 Kraków
  8.1.2 W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@marlenka.info
  8.1.3 W formie elektronicznej za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu Internetowego – o ile taka możliwość będzie dostępna.
  8.2 W przypadku złożenia przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej, o jakich mowa w pkt. 8.1.2. i 8.1.3 Regulaminu, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta w trakcie składania oświadczenia adres e-mail.
  8.3 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 12 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  8.4 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  8.4.1 Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
  8.5 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  8.6 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  8.9 Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  8.9.1 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 4. PROMOCJE
  9.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę Sklepu Internetowego i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu.
  9.2 Przeprowadzane przez Sprzedawcę akcje promocyjne w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, oraz wybrane promocje mogą wykluczać obowiązywanie innych promocji. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.
 5. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  10.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
  10.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  10.3 Klientowi nie będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy może nastąpić bez podania przyczyny. Postanowienia pkt 8 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
  10.4 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  10.5 W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  10.6 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
  10.7 W wypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca udostępnia również możliwość zapłaty poprzez płatności odroczone na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT.
  10.8 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  11.1 Poprzez Sklep Internetowy zawiera się umowy w języku polskim.
  11.2 Zmiana Regulaminu:
  11.2.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest w szczególności: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  11.2.2 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów Sprzedaży, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 344), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 287) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  https://sip.lex.pl/ressrv/gfx/318933078_54310807.PDF
  https://www.premiumsound.pl/uploads/Pliki/Formularz-odstapienia-od-umowy.pdf

 

 

REGULAMIN SPRZEDAŻ HURTOWA

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1.1 Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym www.marlenka.info prowadzony jest przez FHU Gaga spółka z.o.o. Ul. Zakliki z Mydlnik 16D, 30-198 Kraków, NIP: 6772443568, REGON: 383248275
  1.2 Niniejszy regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów jak i przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego.
  1.3 Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Usługodawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji, poprawiania lub usunięcia.
  1.4 Definicje:
  1.4.1 DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
  1.4.2 FORMULARZ ZAMÓWIENIA (KOSZYK) – Usługa Elektroniczna, formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, poprzez dodanie Produktów do koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży w postaci sposobu dostawy i płatności.
  1.4.3 KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
  1.4.4 KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1740).
  1.4.5 PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
  1.4.6 REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.
  1.4.7 SKLEP INTERNETOWY – Sklep Internetowy Usługodawcy, dostępny pod adresem internetowym: www.marlenka.info
  1.4.8 SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – FHU Gaga spółka z.o.o. Ul. Zakliki z Mydlnik 16D, 30-198 Kraków
  1.4.9 TERMIN DOSTAWY – termin, który zawiera w sobie zarówno czas realizacji Umowy Sprzedaży przez Sprzedawcę, jak i czas, w którym przewoźnik dostarczy Produkt Klientowi.
  1.4.10 UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  1.4.11 USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  1.4.12 USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
  1.4.13 USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. 2020 poz. 287).
  1.4.14 ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM
  2.1 W Sklepie Internetowym dostępna jest następująca Usługa Elektroniczna – Formularz Zamówienia (Koszyk).
  2.1.1 Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym.
  2.1.2 Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych działań: (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego).
  2.1.3 W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  2.1.4 Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
  2.2 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: wymaga informacji technicznych na temat sklepu internetowego
  przykładowe brzmienie: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem o Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 49.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Opera w wersji 39.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 54.0. i wyższej, Safari w wersji 10.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 320×480; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
  2.3 Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  2.4 Tryb postępowania reklamacyjnego:
  2.4.1 Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi Elektronicznej przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 Regulaminu) Usługobiorca może składać na przykład pisemnie na adres: Firma „Unistyl Corporation” ul. Krzywda 14c, 30-710 Kraków
  2.4.2 Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  2.4.3 Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.
 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY
  3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w Sklepie Internetowym, zgodnie z pkt. 2.1.1 – 2.1.4 Regulaminu.
  3.2 Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, jak również sposobach płatności i dostawy, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
  3.3 Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:
  3.3.1 Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.1 – 2.1.4 Regulaminu.
  3.3.2 Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, a następnie przyjęcie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia Zamówienia, Klient proszony jest o sprawdzenie zakładki “spam” w swojej skrzynce e-mailowej lub o skontaktowanie się ze Sprzedawcą pod adresem e-mail: biuro@marlenka.info lub telefonicznie pod numerem: +48 784 527 792
  3.4 Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.3.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.
 1. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT
  4.1 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży za Produkty:
  4.1.1 Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy na konto widoczne na dokumencie (faktura, faktura Pro forma)
  4.1.2 Dostępne formy płatności:
  – Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro
  4.2 Termin płatności:
  4.2.1 W przypadku wyboru przez Klienta płatności gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
  4.2.2 W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient jest zobowiązany do dokonania płatności na rachunek bankowy i w terminie wskazanym w przesłanej fakturze. Termin na dokonanie płatności wynosi 7 dni kalendarzowych od dnia wystawienia dokumentu zakupu, chyba że ustalono z Klientem inaczej.

4.3. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

 1. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY PRODUKTU
  5.1 Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w zakładce informacyjnej dotyczącej kosztów dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 2. 1.1. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności

5.2 Odbiór osobisty Produktu przez Klienta jest bezpłatny

5.3 Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
5.3.1 Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa
5.3.2 Przesyłka paczkomatowa, przesyłka paczkomatowa pobraniowa
5.3.3 Odbiór w wybranej przez Klienta placówce Poczty Polskiej, stacji Orlen lub kiosku RUCH, odbiór w wybranej przez Klienta placówce Poczty Polskiej, stacji Orlen lub kiosku RUCH za pobraniem
5.3.4 Odbiór osobisty dostępny pod adresem Unistyl Corporation ul. Krzywda 14c, 30-710 Kraków
5.3.5 Wybrane sposoby dostawy i płatności mogą być niedostępne dla całego Zamówienia ze względów technologicznych i logistycznych (np. przekroczenie dopuszczalnych gabarytów lub wagi zamówienia) lub dodania do Zamówienia Produktu, który wyklucza skorzystanie z danego sposobu. Dostępne opcje dla Zamówienia będą pokazane w Formularzu Zamówienia.
5.4 Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 21 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:
5.4.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
5.4.2 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem lub płatności odroczonych – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.
5.5 Termin gotowości Produktu do odbioru przez Klienta w punkcie odbioru osobistego – w przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie do 4 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach gotowości do odbioru, terminem gotowości do odbioru jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 4 Dni Roboczych. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie wiadomości e-mail. Klient powinien odebrać Produkt w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia przez Sprzedawcę, że Produkt jest gotowy do odbioru. Początek biegu terminu gotowości Produktu do odbioru przez Klienta liczy się w następujący sposób:
5.5.1 W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.

REKLAMACJA PRODUKTU
6.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym (w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego).
6.2 Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad, zgodnie z regułami wykonywania zobowiązań określonymi w Kodeksie Cywilnym.
6.3 Sprzedawca nie udziela gwarancji ani innych usług posprzedażnych.
6.4 Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:
6.4.1 Pisemnie na adres: Unistyl Corporation” ul. Krzywda 14c, 30-710 Kraków 

6.4.2 W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@marlenka.info
6.5 Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
6.6 Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
6.7 Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć Produkt wadliwy na adres: Unistyl Corporation” ul. Krzywda 14c, 30-710 Kraków, NIP: 7381529504, REGON: 356872916
6.8 . Jeżeli ze względu na rodzaj Produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie Produktu przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić Produkt Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.

 1. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR
  7.1 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
  7.2 Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  7.2.1 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego sądu polubownego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1706), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych sądów polubownych przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej (Dz. U. 2017 poz. 1356).
  7.2.2 Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. 2020 poz. 1706), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
  7.2.3 Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
  7.3 Pod adresem www.ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 2. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  8.1 Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.9 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie Sprzedawcy jednoznacznego oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:
  8.1.1 Pisemnie na adres: Unistyl Corporation” ul. Krzywda 14c, 30-710 Kraków, NIP: 7381529504, REGON: 356872916
  8.1.2 W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@marlenka.info
  8.1.3 W formie elektronicznej za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu Internetowego – o ile taka możliwość będzie dostępna.
  8.2 W przypadku złożenia przez konsumenta oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie elektronicznej, o jakich mowa w pkt. 8.1.2. i 8.1.3 Regulaminu, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie. Potwierdzenie następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany przez Klienta w trakcie składania oświadczenia adres e-mail.
  8.3 Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest w pkt. 12 Regulaminu. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe.
  8.4 Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
  8.4.1 Dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
  8.5 W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
  8.6 Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  8.7 Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrotów należy dokonywać na adres: Unistyl Corporation” ul. Krzywda 14c, 30-710 Kraków, NIP: 7381529504, REGON: 356872916
  8.8 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
  8.9 Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:
  8.9.1 Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  8.9.2 Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
  8.10 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: (1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (5) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (7) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 3. PROMOCJE
  9.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach Produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych. Ewentualne zmiany cen Produktów obowiązują od momentu wprowadzenia ich na stronę Sklepu Internetowego i nie dotyczą Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem do tego systemu.
  9.2 Przeprowadzane przez Sprzedawcę akcje promocyjne w Sklepie Internetowym nie podlegają łączeniu, oraz wybrane promocje mogą wykluczać obowiązywanie innych promocji. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.
 4. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
  10.1 Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
  10.2 Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  10.3 Klientowi nie będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy może nastąpić bez podania przyczyny. Postanowienia pkt 8 Regulaminu stosuje się odpowiednio.
  10.4 Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  10.5 W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  10.6 Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
  10.7 W wypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca udostępnia również możliwość zapłaty poprzez płatności odroczone na podstawie wystawionej przez Sprzedawcę faktury VAT.
  10.8 Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  11.1 Poprzez Sklep Internetowy zawiera się umowy w języku polskim.
  11.2 Zmiana Regulaminu:
  11.2.1 Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest w szczególności: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
  11.2.2 W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu Umów Sprzedaży, zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych przez Klientów przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.
  11.3 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz. U. 2020 poz. 344), ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 287) oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 6. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
  https://sip.lex.pl/ressrv/gfx/318933078_54310807.PDF
  https://www.premiumsound.pl/uploads/Pliki/Formularz-odstapienia-od-umowy.pdf